Asbâb al-Nuzûl: Kepentingan dan Pengaruhnya Dalam Penafsiran al-Qur`an – Bahagian II

A. Faedah-faedah mengetahui Asbâb al-Nuzûl.

Mengetahui asbâb al-nuzûl bukan suatu perkara sia-sia, bahkan ia memberi banyak faedah kepada para mufassir ketika menafsir al-Qur`an, di antara faedah-faedah yang terpenting ialah:

1.            Mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu hukum dan peristiwa syara` terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa.

2.            Mengkhususkan (membatasi) hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, apabila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa “yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus bukannya lafal yang umum”:

(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.) Masalah ini sebenarnya merupakan masalah khilâfiyah (perselisihan pandangan di kalangan cendikiawan muslim).

3.            Apabila lafaz yang diturunkan itu adalah lafaz yang umum dan terdapat dalil menunjukkan pengkhususannya, maka mengetahui asbâb al-nuzûl membantu para mufassir membatasi pengkhususan itu. Dan bentuk sebab ini tidak dapat dikeluarkan dari cakupan lafaz yang umum itu, kerana lafaz yang umum itu bersifat qat’i (pasti). Maka ia tidak boleh dikeluarkan melalui ijtihad (pendapat  individu), kerana ijtihad itu bersifat zhanni (dugaan). Pendapat ini dijadikan pegangan oleh ulama` umumnya.

B. Kepentingan Memerhatikan Asbâb al-Nuzûl

Asbâb al-nuzûl menunjukkan dan menyingkap hubungan dan dialektik antara teks dengan realiti. Jika pengkritik sastera memandang hubungan teks-teks sastera dengan realiti melalui konsep “mimetik” dan “imitasi”, “deskripsi”, dan ilustrasi” maka asbâb al-nuzûl menyedarkan mufassir-mufassir tentang sebuah konsep yang berbeza mengenai hubungan dengan realiti. Ia dikenali sebagai ilmu yang memandang teks sebagai respon terhadap realiti, baik dengan cara menguatkan atau menolak, dan menegaskan hubungan “dialogis” dan “dialektik” antara teks dengan realiti.

Ulama` tidak hanya berhenti pada hubungan mekanik teks dengan realiti sebab andaikata berhenti sampai di sini saja, mereka akan tetap berada dalam konsep mimetik yang mentah, tetapi lebih dari itu, mereka menyedari bahwa teks –sebagai teks bahasa- mempunyai impak-impak yang unik yang melampaui batas-batas realiti partikular yang diresponsnya seperti al-‘aâm dan al-khâs. Pemahaman terhadap bahasa al-Qur`an, kaedah-kaedah dan kesasteraannya juga dilakukan supaya makna teks mempunyai pertalian yang lebih dekat realiti, peristiwa-peristiwa dan individu-individu terbabit.

Ketika ada sebab yang khusus yang memerlukan setiap atau sejumlah ayat diturunkan, dan bahawa sangat sedikit ayat yang diturunkan tanpa sebab eksternal. Para ilmuan al-Qur`an sedar bahwa kemampuan menafsir al-Qur`an dapat dicapai melalui pemerhatian terhadap asbâb al-nuzûl yang menggambarkan realiti sebenarnya walau sebahagiannya sahaja. Ketika memahami teks al-Qur`an tanpa memahami asbâb al-nuzûl, maka kitab suci itu hanya sekadar buku yang terkumpul padanya kisah-kisah yang tidak mempunyai upaya untuk memberi pengajaran kepada manusia. Untuk meminggirkan sikap menjadikan al-Qur`an sekadar buku cerita, harus diterapkan pemahaman “konteks khusus”nya supaya dapat diambil pengajaran darinya.

Asbâb al-nuzûl mempunyai ikatan yang kuat dengan penurunan al-Qur`an secara bertahap, bahkan ia menjadi bukti yang jelas terhadap penahapan dalam penurunannya. Pembahasan asbâb al-nuzûl tidak boleh dipisahkan dari pembahasan “penurunan al-Qur`an secara beransur-ansur”. Al-Qur`an diturunkan secara bertahap untuk memantapkan hati manusia, di waktu mereka harus melepasi pelbagai tahap dalam pendidikan. Hal ini telah tersebut dalam firman Allah swt yang bermaksud:

“Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah supaya Kami memantapkan hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)”.

Walaupun “pemantapan hati” yang disinggung dalam ayat di atas mengisyaratkan bahawa “penerima pertama” (Rasulullah saw) ikut dipertimbangkan sebab proses komunikasi amat sulit baginya, pada masa-masa awal proses tersebut. Selain itu juga, kerana budaya yang berjalan ketika itu adalah tradisi lisan kerana masyarakat Arab masih tenggelam dalam buta huruf, sehingga tidak masuk akal apabila teks yang sedemikian panjang itu diberikan sekaligus. Akan tetapi, sebahagian ulama` tidak menyedari aspek ini sebagai alasan mengapa al-Qur`an “diturunkan bertahap”, yang mereka fahami adalah sebagai alasannya adalah hanya mempertimbangkan posisi penerima pertama teks dan memantapkan hatinya.

Penurunan ayat secara beransur dalam menetapkan tasyrî’ sangat penting sekali berkaitan dengan dialektik hubungan antara teks dengan reliti. Ayat-ayat diturunkan secara beransur supaya menepati dengan tahap pemikiran manusia pada masa dan tempat itu. Maksudnya, ia memberi pendidikan terhadap manusia secara bertahap agar mereka mengikutinya dengan baik dan secara berterusan, kerana fitrah manusia tidak boleh dipaksa. Bahkan penahapan penurunan tersebut menyelamatkan manusia dari terus tenggelam dalam maksiat dan menjauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan. Di antara contoh yang bisa dilihat adalah seperti penurunan ayat pengharaman arak dan tempoh ‘iddah seorang perempuan yang suaminya meninggal. Kedua contoh ini mempunyai sebab penurunannya dan diturunkan secara bertahap.

Ada sebahagian individu yang menganggap bahwa asbâb al-nuzûl tidak memberi suatu faedah dalam penafsiran al-Qur`an, bahkan tidak diperlukan. Pada sisi lain, ia hanya berfungsi sebagai fakta-fakta sejarah. Untuk menjelaskan persoalan ini, harus diperhatikan perkataan ulama` terdahulu;

“ada yang beranggapan bahwa disiplin ini tidak memiliki kegunaan kerana ia hanya berfungsi sebagai sejarah. Dalam hal ini ia salah, jesteru disiplin ini memiliki beberapa kegunaan, di antaranya: mengetahui aspek hikmah yang mendorong munculnya hukum ditasyri’kan (diperundangkan); mentakhsîs hukum bagi mereka mempunyai pendapat bahwa yang menjadi pertimbangan adalah “sebab khusus”; terkadang ada kata yang umum dan ada dalil yang berfungsi mentakhsîs-nya. Apabila “sebab” diketahui (dalam keadaan seperti ini) maka takhsîs dibatasi pada selain formatnya kerana yang termasuk dalam format sebab bersifat pasti dan mengeluarkannya melalui ijtihad tidak diperkenankan, sebagaimana dikatakan oleh al-Qadhi Abu Bakar dalam al-Taqrîb bahawa ketentuan tersebut telah menjadi ijmâ’, dan tidak diperkenankan mengikuti orang yang berpendapat lain, yaitu yang memperkenankan demikian (mengeluarkan format sebab). Kegunaan lainnya adalah memahami dan menghapuskan kesulitan. Al-Wâhidi berkata: “Mengetahui tafsir ayat tanpa memahami cerita dan penjelasan turunnya adalah tidak mungkin”. Ibn Daqîq al-‘Id berkata: “Penjelasan sebab turun merupakan metode yang kuat untuk memahami makna-makna al-Qur`an”.

Ibn Taimiyah berkata:“Pengetahuan mengenai asbâb al-nuzûl dapat membantu memahami ayat kerana pengetahuan mengenai sebab dapat melahirkan pengetahuan mengenai musabab”.

Usaha para mufassir dan fuqaha` untuk menemukan makna dan dalâlah teks telah menyatukan faedah-faedah tersebut menjadi satu wadah. Ketika fuqaha` memperhatikan hanya pada ayat-ayat yang secara khusus berkaitan dengan hukum saja, mereka memerlukan satu metode menganalisis ayat-ayat tersebut untuk meraih makna-maknanya sedang mereka menggunakan metode analisis bahasa terhadapnya. Difahami dari metode tersebut bahwa teks tidak boleh dipisahkan dari realiti dalam usaha meraih makna dari teks tersebut. Tetapi juga tidak benar apabila dikatakan bahwa usaha meraih makna tersebut terhenti pada peristiwa-peristiwa itu saja, tanpa memahami karakter bahasa dalam teks serta kemampuannya melampaui realiti. Kajian atas asbâb al-nuzûl akan memberi fuqaha` pengetahuan tentang ‘illat (sebab) di balik hukum-hukum teks. Melalui ‘illat itu, ia dapat menjadikan hukum suatu yang umum terhadap realiti-realiti yang lain yang serupa, walaupun realiti itu tidak terhingga jumlahnya dan sentiasa bergerak.

Kepedulian tokoh-tokoh ulama juga mengangkat nilai asbâb al-nuzûl dalam ilmu dan kajian al-Qur`an. Masing-masing tokoh mengarang karya yang banyak tentang asbâb al-nuzûl dengan memelihara kemurnian dan kepentingannya dalam penafsiran al-Qur`an. Kata-kata mereka dinukil dalam baik karya-karya para ilmuan al-Qur`an dan para mufassir klasik dan moden sebagai dokongan terhadap pembahasan mereka tentang kepentingan asbâb al-nuzûl dan penafsiran ayat-ayat al-Qur`an yang mereka lakukan.

Di antara tokoh-tokoh tersebut ialah al-Suyûṯi, al-Wâhidi, Ibn Daqîq al-‘Id, ‘Ali bin al-Madîni, dan Ibn Taimiyah. Masing-masing tokoh memberi perhatian yang maksimum terhadap asbâb al-nuzûl sehingga mereka membukukan apa yang mereka perhatikan itu. Pembahasan mereka di antara satu dengan yang lain tentang asbâb al-nuzûl adalah sama dan mungkin boleh dikatakan mirip. Persamaan atau kemiripan dapat dilihat pada karya-karya yang dikarang bukan menunjukkan perselisihan bahkan mereka saling mendokong sesama mereka. Namun, pembahasan mereka tidak pernah keluar dari ruang sebenar asbâb al-nuzûl.

Fazlur Rahman, seorang sarjana muslim moden Indonesia yang menyatakan secara jelas tentang kepentingan sosio-history (asbâb al-nuzûl) bahwa al-Qur`an laksana puncak gunung ais yang terapung, sembilan persepuluh darinya terendam di bawah air, dan hanya sepersepuluh darinya yang kelihatan di atas permukaan. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya mengetahui konteks sejarahan dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Qur`an. Bermula dari itu, Fazlur Rahman menawarkan satu pendekatan modern terhadap tafsir al-Qur`an yaitu “Hermeneutik Double Movement”.

Banyak karya yang membahas asbâb al-nuzûl secara maksimum atau hanya menerapkannya. Di antara karya-karya tersebut ialah:

1.      Lubâb al-Nuqûl fi Asbâb al-Nuzûl (Abdurrahman bin Kamâl Jalâluddin al-Suyûṯi)

2.      Asbâb al-Nuzûl lin Naisâbûri (‘Ali Bin Ahmad al-Wâhidi al-Naisâbûri)

3.      Asbâb al-Nuzûl ‘an al-Sahâbah wa al-Tabi’în (‘Abdul Fatah ‘Abdul Ghani)

4.      Asbâb al-Nuzûl wa Qisâs al-Furqâniyah (Muhammad Ibn As’ad al-‘Irâqi)

Dan di antara karya-karya yang diterapkan padanya asbâb al-nuzûl secara maksimum ialah:

1.      Al-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr bi al-Ma`tsûr (Abdurrahman bin Kamâl Jalâluddin al-Suyûṯi)

2.      Nazhm al-Durûr (Abdurrahman bin Kamâl Jalâluddin al-Suyûṯi)

3.      Al-Tafsîr al-Wasîṯ (‘Ali Bin Ahmad al-Wâhidi al-Naisâbûri)

4.      Al-Tafsîr al-Kabîr (Taqiyuddîn Ibn Taimiyah)

Sementara karya-karya tafsir yang lain hanya menukilkan riwayat-riwayat asbâb al-nuzûl daripada karya-karya tersebut. Bahkan mufassir-mufassir Melayu menjadikan kitab-kitab kuning tersebut sebagai rujukan mereka ketika mengarang karya masing-masing.

Pengetahuan mengenai asbâb al-nuzûl memberi faedah dalam bidang pendidikan sebagaimana dijelaskan secara panjang oleh Mannâ’ Khalîl al-Qaṯṯân dalam karyanya Mabâhits fi Ulûm al-Qur`an:

“Dalam dunia pendidikan, para pendidik mengalami banyak kesulitan dalam penggunaan medium pendidikan yang dapat membangkitkan perhatian anak didik supaya jiwa mereka bersedia menerima pelajaran dengan minat dan seluruh potensi intelektualnya terdorong untuk mendengarkan dan mengikuti pelajaran. Tahap pendahuluan dari suatu pelajaran memerlukan kecerdasan mantap, yang dapat menolong guru dalam menarik minat anak didik terhadap pelajarannya dengan berbagai medium yang sesuai; serta memerlukan latihan dan pengalaman cukup lama yang dapat memberi kebijakan dalam memilih metode pengajaran yang efektif dan sejalan dengan tingkat pengetahuan anak didik tanpa kekerasan atau paksaan. Di samping tahap pendahuluan itu bertujuan membangkitkan perhatian dan menarik minat, juga bertujuan memberi konsep menyeluruh mengenai tema pelajaran, agar guru dapat dengan mudah membawa anak didiknya dari hal-hal yang sifatnya umum kepada yang khusus, sehingga semua bahan pelajaran yang telah disasar dapat dikuasai secara ditil sesudah anak didik itu memahaminya secara umum (garis besarnya). Dan pengetahuan tentang asbâb al-nuzûl merupakan medium paling baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan di atas dalam mempelajari al-Qur`an al-Karîm baik bacaan maupun tafsirnya.

Asbâb al-nuzûl adakalanya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi, atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum suatu masalah, sehingga al-Qur`an pun turun sesudah terjadi peristiwa atau pertanyaan tersebut. Seorang guru sebenarnya tidak perlu membuat pengantar pelajaran dengan sesuatu yang baru dan dipilihnnya; sebab bila si guru menyampaikan sebab nuzûl, maka kisahnya itu sudah cukup untuk membangkitkan perhatian, menarik minat, memusatkan potensi intelektual dan menyiapkan jiwa anak didik untuk menerima pelajaran, serta mendorong mereka untuk mendengarkan dan memperhatikannya.

Mereka segera dapat memahami pelajaran itu secara umum dengan mengetahui asbâb al-nuzûl kerana di dalamnya terdapat unsur-unsur kisah yang menarik. Dengan demikian, jiwa mereka terdorong untuk mengetahui ayat apa yang diturunkan sesuai dengan sebab nuzûl itu serta rahsia-rahsia perundangan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, yang kesemua ini memberi petunjuk kepada manusia ke jalan kehidupan lurus, jalan menuju kekuatan, kemuliaan dan kebahagiaan.

Para pendidik dalam dunia pendidikan dan pengajaran di bangku-bangku sekolah ataupun pendidikan umum, dalam memberikan bimbingan dan penyuluhannya perlu memanfaatkan konteks asbâb al-nuzûl untuk memberikan ransangan kepada anak didik yang tengah belajar dan masyarakat umum yang dibimbing. Cara demikian merupakan cara paling bermanfaat dan efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan metode pemberian pengertian paling menarik”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s